Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

 ALTIERO s.r.o.
Hradná 3
Komárno 94501
Slovensko
IČO: 34101632
DIČ: 2020399843
 IČ DPH: SK2020399843

Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu NR, oddiel Sro, Vložka číslo: 283/N

Tel.: 0911/399 585 - Po-Pia: 8:00 - 16:00

E-mail: mojeihrisko@mojeihrisko.sk

Príjem objednávok cez e-shop: 24hod denne


Zodpovedná osoba a kontakt

e-mail: mojeihrisko@mojeihrisko.sk, tel.: 0911/399 585

Pracovná doba: Po-Pia: 8:00 - 16:00


1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme KS-KOMFORT Komárno s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy KS-KOMFORT Komárno s.r.o., v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne raz týždenne a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 1000kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: mojeihrisko@mojeihrisko.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Ochrana osobných údajov


2) Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala e-mailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu.

Kupujúcim je tiež každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním e-mailu a e-mailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a oboznámila sa s Všeobecnými obchodnými podmienkami.

3. Vyplnením objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "objednávka"), kupujúci pristupuje k týmto Všeobecným obchodným podmienkam predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

4. Predávajúci je zároveň aj:

a) prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len "obchod").

b) prevádzkovateľom informačného systému v zmysle ustanovenia 136/2014 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami - podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

7. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár "Objednávka" spracovaný systémom obchodu predávajúceho. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná e-mailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

8. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vystaví zálohová faktúra, resp. faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním e-mailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku e-mailom.

9. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ, prosíme uviesť vaše meno, priezvisko, fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak je iná ako fakturačná), telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť), v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ/ IČ DPH, fakturačnú adresu, príp. adresu doručenia (ak je iná ako fakturačná), telefónne číslo a e-mail.

10. Tovarom sa rozumejú produkty, resp. služby nachádzajúce sa v internetovom obchode www.mojeihrisko.sk

11. Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za tovar dohodnutú cenu
 • prekontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, resp. aj samotný tovar pri preberaní

 

12. Predávajúci je povinný:

 • dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite
 • spolu s tovarom dodať, alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru (napr. daňový doklad,reklamačný list, návod na obsluhu, resp. montážny návod, prípadne certifikáty)

3)Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle vygenerovanej zálohovej faktúry, resp. faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

Potvrdenie objednávky:

4. Po odoslaní objednávky kupujúcemu je zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky na e-mail ktorý uviedol v objednávkovom formulári, a následne predávajúci pošle potvrdenie objednávky (v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku č. 102/2014 (konkrétne § 6): Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.), ceny a možného termínu dodania na tento e-mail, a to najneskôr do 72 hodín, spolu s ostatnými detailami.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľ negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru).

6. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením, elektronickou formou, cenovej ponuky kupujúcim.

7. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „objednávka“, je kupujúci povinný, v objednávke zvoleným spôsobom, zvoliť formu úhrady kúpnej ceny a následne zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho (zákazníka) a kupujúci (zákazník) berie na vedomie a súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

8. V prípade telefonickej alebo emailovej objednávky je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry, resp. faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu (aj elektronicky). Po pripísaní platby na účet predávajúceho, predávajúci informuje kupujúceho o termíne dodania produktu na kupujúcim uvedenú adresu.

9. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

10. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, alebo výrobca vykonal tak závažné zmeny, kvôli ktorý nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúceho je povinný informovať e-mailom. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní.

11. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho, že nepodmieňuje uskutočnenie objednávky vyžadovaním súhlasu s obchodnými podmienkami, predovšetkým vzhľadom na rozhodnutie SOI SK/0677/99/2015.

Nadobudnutie vlastníckeho práva:

12. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku, na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo produktu ešte neprešlo na objednávateľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na objednávateľa momentom prevzatia tovaru/zásielky objednávateľom alebo jeho splnomocencom.


4) Kúpna cena a platobné podmienky:

1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky v zmysle Článok 3) ods. 6., zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku elektronicky.

2. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3. Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na predmetnom e-shope pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru), ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

4. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny a celkových nákladov súvisiacich so samotnou objednávkou a doručením tovaru (spôsob platenia zvolí kupujúci v procese objednávania tovaru na webovej stránke nákupného portálu) je uvedený v objednávkovom formulári s celkovým vyčíslením nákladov.

5. Pri platbe je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo zálohovej faktúry, resp. faktúry objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.

6. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

Úhrada ceny tovaru a služieb:

Tovar možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:

a) v hotovosti pri osobnom odbere v mieste prevádzky predávajúceho, resp. na dohodnutom mieste. Pri dodávkach obsahujúcich rezivo je potrebná úhrada zálohy vopred vo výške 50% z ceny tovaru.

b) uhradením zálohovej faktúry, resp. faktúry bankovým prevodom, resp. priamym vkladom na bankový účet predávajúceho.

c) na dobierku, v prípade zaslania tovaru Slovenskou poštou alebo zmluvným prepravcom. Pri dodávkach obsahujúcich rezivo je potrebná úhrada zálohy vopred vo výške 50% z ceny tovaru.

Splatnosť kúpnej ceny:

a) pri zvolení spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu pred samotným prevzatím tovaru. Kupujúci je zároveň oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a ďalšie vyčíslené náklady, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim (uzatvorení zmluvy), na základe vystavenej zálohovej faktúry, resp. faktúry;

b) pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a ďalšie vyčíslené poplatky (napr. poplatok za nízku cenu objednávky, poplatok za dopravu, poplatok za dobierku a i.), t.j. celkovú vyčíslenú cenu, najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu (aj prostredníctvom prepravnej spoločnosti).

Cena za dobierku:

a) cena za dobierku nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru a bude vyčíslená v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

b) predávajúci je však oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu (výšku) celkovej objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu za dobierku. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny za dobierku kupujúcim sa zobrazí v objednávke na stránke predmetného internetového obchodu a pri každej samostatne vytvorenej objednávke sa hodnota (výška) celkovej objednávky môže odlišovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu za dobierku. Na uzatvorené kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

7. Iné poplatky: výška kúpnej ceny tovaru, vrátane všetkých dodatočných poplatkov (napr. súvisiacich s formou platby a formou doručenia tovaru), sú uvedené v objednávkovom formulári a to pred samotným vykonaním objednávky.

8. Predávajúci je však oprávnený každú objednávku posudzovať individuálne a jednostranne podľa vlastného uváženia interne určiť objednávku, pri ktorej kupujúci, okrem kúpnej ceny za tovar, už neplatí žiadne dodatočné náklady v súvislosti so spôsobom úhrady, výškou objednávky a samotným doručením a to bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach zo strany predávajúceho. Na uzatvorené kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

9. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

b) zľavu za opakovaný nákup,

c) zľavu na základe jednorázového zľavového kupónu,

d) zľavu na základe objednaného množstva, príp. celkovej hodnoty objednávky,

e) individuálnu zľavu.

10. Poskytnuté zľavy nie je možné kumulovať.

11. Základným platidlom je mena EURO. Znak: €.

12. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú vrátane 20% DPH.

13. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

14. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.


5) Dodanie tovaru, Druhy dopravy:

1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.

2. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote dvoch pracovných dní od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

3. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktorý sa vzťahuje aj na nákup tovaru a služieb cez internet, ak sa predávajúci a spotrebiteľ (kupujúci) nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

4. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ/kuriér nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa Všeobecných obchodných podmienok a právnych predpisov.

5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (výlučne na území krajín v Európskej únii) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené kupujúcemu elektronicky.

6. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

7. Predávajúci informuje kupujúceho, že si vyhradzuje právo dodať objednaný tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky (t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy).

8. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

9. Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 3 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

10. Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. Spolu s tovarom je zákazníkovi zaslaný daňový doklad, návod, ako aj ostatné dokumenty k tovaru alebo službe. V prípade dodania tovaru spolu s montážou je odovzdaný aj "ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL PRÁC A DODÁVOK".

11. Vznik zmluvy a platnosť tohto právneho úkonu, upravuje Občiansky zákonník, ako aj možnosť jej zrušenia, tak zo strany kupujúceho, ako aj predávajúceho.

12. Zákon určuje niektoré možnosti zrušenia a dovoľuje aj dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim o stornovaní. Dôvodom môže byť napríklad aj technická chyba v systéme internetového obchodu.

13. Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných, kuriérskych a zásielkových spoločností, resp. Slovenskej pošty).

Možnosti dodania:

- Slovenská pošta: balíky štandardných rozmerov, do 5 kg
- zmluvný prepravca: preprava po celom území SR. Štandardne funguje preprava počas pracovného týždňa. Za príplatok je možné doručenie aj v sobotu, aj do Českej republiky, príp. na území EÚ;
- osobný odber - na základe predbežnej dohody počas pracovných dní: Po - Pia: 8:30 - 16:30 na adrese, Hradná 3, Komárno 94501;
- vlastná doprava predávajúceho - v prípade objednávky aj s montážou.


6) Prepravné:

Doručenie Slovenskou poštou

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 2,90 EUR (cena poštovného sa určuje v závislosti od aktuálneho cenníka Slovenskej pošty). Len pre balíky štandardných rozmerov, do 5 kg.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávateľ zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 5 kg.

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Doručenie zmluvným prepravcom

Tovar doručovaný zmluvným prepravcom: Toptrans EU, a.s.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. V deň doručenia zásielky kupujúci bude kontaktovaný šoférom prepravnej spoločnosti telefonicky, alebo vo forme SMS na telefónnom čísle ktoré bolo uvedené v objednávke.

Cena za prepravu sa určuje podľa aktuálneho cenníka zmluvného prepravcu. Cenu dodania sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Cena prepravy zahŕňa telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Pri doprave zmluvnou prepravnou spoločnosťou vyloženie tovaru je uskutočnené pre prvé uzamykateľné dvere. Šofér, prepravca nie je povinný vyniesť tovar - je však možná vzájomná dohoda medzi kupujúcim a prepravcom.

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v deň objednávky, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade, neobsahuje rezivo. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať na základe predbežnej dohody počas pracovných dní: Po - Pia: 8:30 - 16:30 na adrese, Hradná 3, Komárno 94501. Predbežná dohoda termínu osobného prevzatia objednávky je možná telefonicky: 0911/399 585

Vlastná doprava predávajúceho

Dodanie tovaru spolu s montážou. Cena dopravy je určená na základe miesta montáže. Ak kupujúci označí možnosť "Doprava pri montáži" pošle nezáväznú požiadavku o cenovú ponuku (vyplnenie objednávkového formulára je informačné). V priebehu 1-2 pracovných dní predávajúci pošle cenovú ponuku na e-mail objednávateľa.


7) Dodacia lehota:

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota, alebo v potvrdení objednávky predávajúci neuviedol inú dostupnosť tovaru.

2. Predávajúci dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí objednávky:
- ak je tovar skladom a objednávka neobsahuje rezivo, dodacia doba je 24 - 48 hodín od zaplatenia zálohovej faktúry (pri platbe vopred - úhradou sa rozumie pripísanie čiastky na účet predávajúceho);
- ak je tovar skladom a objednávka neobsahuje rezivo, dodacia doba je 24 - 48 hodín od objednávky pri platbe na dobierku;
- ak je tovar skladom a objednávka obsahuje rezivo, dodacia doba je maximálne 7-14 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry (v závislosti od počtu momentálne vybavovaných objednávok);
- ak je tovar vypredaný, dodacia lehota bude predmetom následnej dohody;
- ak je tovar označený "na objednávku", dodacia lehota je 4-6 týždňov od záväznej objednávky (od zaplatenia zálohovej faktúry);
- ak je tovar označený "dodanie cca 2 týždne", dodacia lehota je 2 týždne od záväznej objednávky (od zaplatenia zálohovej faktúry).

3. Objednávky sú štandardne vybavované priebežne. Uvedené dodacie lehoty majú orientačný charakter.

4. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií objednávateľa v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.


8) Preberanie tovaru

1. Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári. Objednávateľ si môže prevziať tovar osobne na základe predbežnej dohody počas pracovných dní: Po - Pia: 8:30 - 16:30 na adrese, Hradná 3, Komárno 94501. Predbežná dohoda termínu osobného prevzatia objednávky je možná telefonicky: 0911/399 585

2. Pri preberaní produktu je objednávateľ spolu s dopravcom povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky (počet balíkov, neporušenosť balenia, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame objednávateľovi rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, alebo poškodená. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho (tel.: 0911/399 585, e-mail: mojeihrisko@mojeihrisko.sk) a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Prípadne ak sa rozhodne takto poškodenú zásielku prevziať, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu, spísať škodový protokol s dopravcom, a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Objednávateľ so svojim podpisom kuriérovi prehlasuje, že obal bol nepoškodení. Preto akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu počas prepravy nebudú akceptované. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

3. Neprevzatie tovaru / zásielky:

V prípade, že si objednávateľ objednal tovar, ktorý nezaplatil a neprevzal, zároveň nestornoval, resp. neodstúpil od kúpnej zmluvy do odoslania tovaru (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.), mimo situácie poškodenia tovaru (pri doručení nebolo zistené poškodenie balenia, alebo tovaru), predávajúci má právo účtovať poplatok za uskladnenie, a prípadné opätovné doručenie neprevzatého tovaru (podľa ust. §420 a nasl. Občianskeho zákonníka). Týmto svojim konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 2) bod 11., podľa ktorého je objednávateľ povinný prevziať objednaný tovar. Výška poplatku bude určená na základe aktuálneho cenníka zmluvného prepravcu.

Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku, bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu s ďalším postupom ohľadom objednávky. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka zmluvného prepravcu. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.


9) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Storno objednávky

Kupujúci má právo na stornovanie objednávky do 12 hodín od zaslania objednávkového formulára. Storno objednávky je možné poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky. Ak storno kupujúci nahlási v uvedenej lehote, objednávka sa považuje za zrušenú.

Odstúpenie od zmluvy

1.Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:

 • zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu)
 • zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

 

2. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku, bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

3. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením v písomnej podobe (na adresu sídla predávajúceho uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo elektronicky na príslušný e-mail uvedený v týchto Všeobecných obchodných podmienkach). Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku je uverejnený na webovej stránke predávajúceho tu.

5. Kupujúci musí pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy predložiť originál dokladu o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad kupujúci nemá, nemôže si uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

6. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy (kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru). To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúcemu sa teda vracia poštovné do výšky najlacnejšej formy poštovného uvedeného na web stránke e-shopu. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená v lehote 14 dní, podmienkou je však doručenie vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predloženie dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

8. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

9. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Vyššie uvedenú lehotu na vrátenie platby môže predávajúci predĺžiť v prípade, že tovar nedostal späť alebo nemá dôkaz o tom, že ho kupujúci odoslal (zaslal) na adresu predávajúceho uvedenú vo Všeobecných obchodných podmienkach.

10. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

11. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak boli s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky a pod. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.

12. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku. Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to telefonicky alebo emailom (0911/399 585, mojeihrisko@mojeihrisko.sk).

13. Ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku Všeobecné  obchodné  podmienky v uvedenej lehote,  predávajúci  nie  je  povinný  storno  objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

14. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby. Produkt musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

15. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, bez známok opotrebenia. Kupujúci má právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

16. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

 • tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotovený, upravený podľa priania kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jeho osobu)
 • poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia a pod.),
 • tovar alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
 • audio a video nahrávky a počítačové programy, ak kupujúci porušil ich originálny obal
 • tzv. digitálny download 

Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy:

KS-KOMFORT Komárno s.r.o., Hradná 3, Komárno 94501

e-mail: mojeihrisko@mojeihrisko.sk

tel: +421 (0) 911 399 585

17. Upozornenie:
Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

18. Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení, ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.Kupujúci zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov.

19. V prípade, ak predávajúci zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne s inými zákonnými rozpormi (napr. predaj alkoholických, tabakových alebo iných zákonom upravených výrobkov osobám mladším ako 18 rokov), je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom. Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.

20. Predávajúci je tiež oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy.

21. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

22. V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.

23. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto Všeobecné obchodné podmienky a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

24. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

25. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.


10) Právo Predávajúceho odstúpiť od zmluvy

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby,  z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých týchto prípadoch je prevádzkovateľ povinný o tejto skutočnosti informovať objednávateľa. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 kalendárnych dní, a to priamym bankovým prevodom na účet objednávateľa.


11) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 dní ako náhrada za čas dopravy.

Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

V prípade podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.


12) Reklamácie

1. V prípade, že tovar, ktorý kupujúci obdržal, je poškodený alebo nefunkčný, kupujúci postupuje podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 9. Obchodných podmienok.

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel. Reklamáciu kupujúci uskutoční zaslaním písomnej reklamácie (Reklamačný formulár) na adresu predávajúceho uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ alebo nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

4. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

5. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
a) osobne na adrese: KS-KOMFORT Komárno s.r.o., Hradná 3, 945 01 Komárno, SR
b) poštou na adresu: KS-KOMFORT Komárno s.r.o., Hradná 3, 945 01 Komárno, SR (odoslaním tovaru spolu s dokladom o kúpe).

7. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

8. Bližšie podmienky záruky a ich reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je zverejnený na webovej stránke internetového obchodu.

9. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa prijatia písomnej reklamácie.

Reklamačný poriadok


13) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

1. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

2. Na tovar predávajúci poskytuje záručnú dobu danú zákonom.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo uvedením nesprávnej adresy, resp. kontaktných údajov objednávateľa.

4. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez závad potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

5. Objednávateľ je povinný tovar za prítomnosti doručovateľa rozbaliť (najmä v prípade reziva) a tovar dôkladne skontrolovať, či sa na ňom nenachádzajú akékoľvek anomálie. Ak objednávateľ zistí akékoľvek nezrovnalosti, je povinný urobiť foto dokumentáciu a zaslať ju ihneď prevádzkovateľovi.

6. Rezivo je potrebné po doručení rozbaliť a skladovať na suchom mieste. V opačnom prípade sa môže zapariť a navlhnúť.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Reklamačný poriadok

 


14) INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPORU ONLINE (RSO) PRE E-SHOP

1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (kupujúcich), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu, ktorý rieši zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

3. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

4. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať  návrh  na  začatie  alternatívneho  riešenia  sporu  (ďalej  len  „návrh“)  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.  Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

5. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

6. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov


Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27, SR.

web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
email: ars@soi.sk, adr@soi.sk

7. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj elektronicky prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

8. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€.

9. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúcich, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu: mojeihrisko@mojeihrisko.sk


15) Ochrana osobných údajov a súkromia

Ochrana osobných údajov

 

Všeobecné obchodné podmienky platia v znení, v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti.

Znenie Všeobecných obchodných podmienok je účinné od 05.01.2017 

Všeobecné obchodné podmienky.pdf

Späť do obchodu