Kontrola a údržba detských ihrísk Jungle Gym

Pre bezpečnosť užívateľov ihriskovej konštrukcie je potrebné vykonávať dolu uvedené bezpečnostné kontroly na začiatku každej sezóny a potom dvakrát mesačne počas užívacej sezóny  (na zadnej strane brožúry č. 1 pribalenej k ihrisku nájdete tabuľku, kde treba zaznamenávať kontroly).

Komponenty z dreva

 • Skontrolujte, či sa na konštrukcii nenachádzajú odštiepené časti a iné možné vady;
 • Údržbu konštrukcie vykonávajte pravidelnou aplikáciou ochranného prostriedku na drevo vhodného do exteriéru a na detské ihriská, aby ste zabránili hnilobe.
 • Nepoužívajte nátery, ktoré by mohli vytvoriť klzký povrch.

 

Kovové komponenty

 • Skontrolujte všetky spojovacie časti, či sú dotiahnuté. Pozor: príliš dotiahnuté kovové časti narušia vlákna dreva a spôsobia rozštiepenie.
 • Skontrolujte tiež ostatné kovové časti, konzoly, hojdačkové háky, či sa na nich neobjavujú známky hrdze, ktorá môže ovplyvniť ich pevnosť. Ak je to potrebné, chybné časti vymeňte za nové.
 • Skontrolujte zemné ukotvenie a presvedčte sa, či je dostatočne zaistené. Ak je to potrebné, kotviace časti prestavte alebo vymeňte.

 

Príslušenstvo

 • Skontrolujte lanové zámky Rope LocksTM, či sú správne nasadené na hojdačkových hákoch. Pri kontrole lanových zámkov sa zaveste celou svojou váhou na každé lano hojdačky na niekoľko sekúnd. Lanové zámky je možné skontrolovať posadením sa na zariadenie a pôsobením celou svojou váhou počas niekoľkých sekúnd. Ak je to potrebné, chybné časti vymeňte za nové. Ak dochádza k vŕzganiu, lanové zámky je možné navlhčiť vodou alebo rastlinným olejom.
 • Skontrolujte neporušenosť sedačky, tyče a lana hojdačky či nedochádza k rozstrapkaniu a prílišnému oddeľovaniu vlákien. Pre správne posúdenie lana oddeľte jednotlivé pramene ta, kde došlo k rozstrapkaniu a dôkladne skontrolujte, či jednotlivé vlákna nie sú pretrhnuté. Skontrolujte bezpečnostný pás hojdačky pre malé deti. Ak je to nevyhnuté, chybné časti vymeňte za nové.
 • Skontrolujte upevnenie šmýkačky k plošine, či nevznikli škáry, do ktorých by sa mohli zachytiť šnúrky vetroviek s kapucňou a spôsobiť uviaznutie a pod.
 • Všetko príslušenstvo je možné čistiť teplou vodou a slabým roztokom saponátu. Veľmi znečistené šmýkačky je možné čistiť vysokotlakovým čistiacim zariadením. (Dajte pozor, aby ste nepoškodili povrch šmýkačky a drevené časti.)

 

Povrch a bezprostredné okolie

 • Skontrolujte, či bezpečnostný povrch (štrk a pod.) nie je príliš zhutnený. V prípade potreby ho skyprite. Vyplňte všetky jamy, napr. pod sedačkou hojdačky.
 • Skontrolujte stabilitu ihriskovej konštrukcie.
 • Skontrolujte okolie, či sa nevyskytuje priame nebezpečenstvo, ako visiace konáre, šnúry na prádlo a voľne umiestnené predmety.

 

Ochrana životného prostredia

Drevené časti ihriskovej konštrukcie nesmú byť pri likvidácií nikdy spaľované. Všetky kovové časti likvidujte tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo. Je zakázané, aby ste tlakovo impregnované, napúšťané a farbené drevo spaľovali sami, a to z dôvodu znečistenia životného prostredia. Odvezte ho na miestnu skládku odpadu.

Späť do obchodu